Top 10 tourist place in uttar pradesh

Agra Taj Mahal

Varanasi

Mathura

Vrindavan

Lucknow

Prayagraj

Ayodhya

Prayagraj

Jhansi

Kushinagar